Zapojení do projektů

Zapojujeme se do projektů, které řeší nakládání s biologickými odpady. Dne 30. 1. 2015 byla vyhlášena LXIV. výzva pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP).

Ke dni 29. 1. 2015 byly aktualizovány Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP (dále jen „Závazné pokyny").

Aktualizace Závazných pokynů pro žadatele a příjemce.

Aktualizovaná verze Závazných pokynů

Z dokumentu vyjímáme část týkající se projektů nakládání s komunálním odpadem:

2.4.2 Podmínky pro projekty nakládání s komunálním odpadem předkládané veřejnoprávními žadateli (města, obce a svazky obcí), které je nutno dodržet tak, aby projekt nepodléhal podmínkám veřejné podpory

Týká se následujících typů projektů:

- sběrné dvory bez úpravy odpadů;

- sběrné dvory s technologií (drcení, lisování) odpadů;

- překladiště KO s technologií předtřídění, drcení, lisování (směsný, bioodpad, stavební).

Shromažďování a úprava bioodpadu:

Do provozovny bude přijímán výhradně odpad vznikající na území obce, s výjimkou odpadu z podnikatelské činnosti. Jedná se zejména o odpady z městské zeleně a separovaný bioodpad od občanů. Odpad bude upravován a následně používán výhradně pro nekomerční účely a na území (pozemcích) ve vlastnictví či správě obce, případně na území svazku, kde vznikl. Upravený bioodpad lze použít na rekultivaci vlastní skládky, zpět na městskou zeleň nebo na jiné nekomerční využití na území a pro potřebu žadatele.

Domácí kompostování:

Přidělení (zápůjčka, předání do užívání) kompostérů, které zůstanou majetkem žadatele, občanům pro domácí kompostování.

Shromažďování a úprava stavebního odpadu:

Do provozovny bude přijímán výhradně odpad vznikající na území ve vlastnictví či správě obce či svazku, ne odpad z podnikatelské činnosti. Odpad bude upravován (svépomocí nebo dodavatelsky) a následně používán pro výhradně nekomerční účely a na území (pozemcích) žadatele, např. na úpravu komunikací v majetku žadatele, na účely schválené stavebním úřadem, realizované a financované výhradně žadatelem.  Výše zmíněné aktivity s výjimkou domácího kompostování mohou být projektovány v rámci výstavby sběrných dvorů, které budou v majetku obcí, nebo mohou být začleněny do stávajících sběrných dvorů, případně projektovány a následně provozovány jako samostatná činnost - provozovna. U všech výše zmíněných typů platí podmínka provozování v souladu s podmínkami SFŽP.