Nakládání s odpady

Bioodpad nesmí do popelnic!

Od 1. ledna 2015 nabyla účinnosti odpadová novela, podle níž musí obce a města zavést tříděný sběr kovů a biologického odpadu. Od roku 2024 bude v Česku podle normy platit zákaz skládkování komunálního odpadu a recyklovatelných odpadů.

Tříděný sběr kovů a bioodpadu upřesnilo ministerstvo životního prostředí vyhláškou č.321/2014Sb. Obce si mohou vybrat z několika způsobů, jak je zajistit. Patří k nim sběrné dvory, velkoobjemové kontejnery, zvláštní sběrné nádoby, pytlový způsob sběru a u bioodpadů i například bioplynové stanice nebo kompostárny.

Kovy se budou třídit už od ledna. U bioodpadu budou obce zajišťovat možnost třídění každoročně nejméně od dubna do konce října. V současnosti mají obyvatelé možnost odkládat zvlášť papír, plasty, sklo nebo nápojové kartony.

Změny v odpadové politice budí značnou kritiku nejen měst a obcí, ale i ekologů, podle nichž podporují spalovny a můžou citelně zdražit odpadové hospodářství.

Podporou domácího a komunitního kompostování podle §2 odst.6 se zapojujeme do systému „Předcházení vzniku odpadů", který je nejlevnější a nejefektivnější. Produktem je kompost, který obohacuje půdu o cenné živiny.