Obec

Informace pro obce:

V rámci odpadového hospodářství musí být dodržována tato hierarchie způsobů nakládání s odpady:

a) předcházení vzniku odpadů,

b) příprava k opětovnému použití,

c) recyklace odpadů,

d) jiné využití odpadů, například energetické využití,

e) odstranění odpadů.

Z uvedené hierarchie je zřejmé, že zejména malé obce budou volit "Předcházení vzniku odpadů" podle §10 zákona o odpadech.

Podle §10a může obec jako opatření na předcházení vzniku odpadů stanovit obecně závaznou vyhláškou obce systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území obce.